A. Algemeen

Deze website is eigendom van Cultuurconnect. Bibnet, de vorige eigenaar van Mijn Bibliotheek, gaat volledig op in Cultuurconnect. Cultuurconnect is een nieuwe organisatie van de Vlaamse overheid die gemeenten ondersteunt bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon op openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en aandacht voor sector overschrijdende verbindingen.

Contactgegevens: Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

E-mail: info@cultuurconnect.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van CULTUURCONNECT.

B. Gebruikersvoorwaarden

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan CULTUURCONNECT of aan derden waarmee CULTUURCONNECT daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CULTUURCONNECT. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van CULTUURCONNECT of deze rechthoudende derden.

Bij wijze van uitzondering is de reproductie van bepaalde onderdelen van de website voor strikte persoonlijke en niet-commerciƫle doeleinden toegestaan. CULTUURCONNECT behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor deze toestemming in te trekken. Op verzoek van CULTUURCONNECT zal aan iedere reproductie of gebruik onmiddellijk een einde worden gesteld.

2. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. CULTUURCONNECT levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. CULTUURCONNECT is niet verplicht de informatie up to date te houden. CULTUURCONNECT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerde van de site contacteren.

CULTUURCONNECT geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

CULTUURCONNECT kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken.

In geen geval is CULTUURCONNECT aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

3. Links

De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. CULTUURCONNECT verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

4. Gebruiksrichtlijnen

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord om

  1. Geen handelingen te verrichten die het gebruik van deze website door andere gebruikers in de weg staan, of die de veiligheid van deze website verstoren.
  2. Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden.
  3. Geen gebruik te (proberen) maken van iemand anders account, paswoord of systeem zonder machtiging van CULTUURCONNECT.
  4. Geen koppeling te maken met de bibliotheekkaart van iemand anders zonder toestemming van die andere persoon.
  5. Alle intellectuele rechten op het beschikbaar gestelde materiaal te respecteren.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze website.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.

B. Privacybeleid

1. Algemeen

CULTUURCONNECT hecht veel belang aan uw privacy en leeft dan ook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, alsook de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is CULTUURCONNECT. Een verklaring werd afgelegd bij de Privacycommissie wat de verwerking van uw persoonsgegevens betreft.

2. Welke gegevens verwerken we?

Tijdens het aanmaken van een gebruikersaccount zullen u een aantal persoonsgegevens worden gevraagd. We verwerken namelijk de volgende persoonsgegevens: een gebruikersnaam, wachtwoord, e-mail adres, geslacht, postcode, geboortedatum, bibliotheek en bibliotheekkaartnummer (indien de elektronische identiteitskaart wordt gebruikt als bibliotheekkaart, is dit nummer het rijksregisternummer).

Deze gegevens worden bewaard door CULTUURCONNECT zolang uw gebruikersaccount bestaat.

3. Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?

CULTUURCONNECT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de optimalisatie van onze website, statistische doeleinden, marktonderzoek, administratie en beheer van gebruikers, verificatie van de persoonsgegevens van de gebruikers, informatie aan de gebruikers en direct marketing.

4. Uw rechten?

Op het ogenblik van de mededeling van uw gegevens bij aanmaak van een account of bij de introductie van een nieuwe functionaliteit of dienst, kan u uitdrukkelijk worden gevraagd of u uw toestemming geeft voor direct marketing gebruik van uw e-mail adres. U kan instemmen met elektronische communicatie uitgaande van CULTUURCONNECT, dan wel van andere ondernemingen waarmee CULTUURCONNECT een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Zelfs indien u uw instemming geeft, kan u naar aanleiding van elke elektronische communicatie, te kennen geven door het aanklikken van een link, dat u in de toekomst geen verdere boodschappen wenst te ontvangen.

U kan zich op elk moment, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich richten tot CULTUURCONNECT op bovenstaand adres of via info@cultuurconnect.be. We verzoeken u uw vraag te vergezellen van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens beschikt u over een recht op inzage en eventueel correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CULTUURCONNECT op bovenstaand adres of via info@cultuurconnect.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u het openbaar register consulteren bij de Privacycommissie.

5. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van uw computer worden geplaatst. Onze website maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geĆÆnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schrijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Daarnaast kan CULTUURCONNECT anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. CULTUURCONNECT maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.